Regulamin konkursu

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego „Poznaj Podhale”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu Fotograficznego „Poznaj Podhale” zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o . z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133262, NIP 736-15-79-580, REGON 492834050, kapitał zakładowy w wysokości 10.870.000,00 zł, właściciel BUKOVINA Resort, adres e-mail: konkurs@bukovina.pl(zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej http://www.poznajpodhale.plnależącej do Organizatora.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.04.2017. i trwa do 30.03.2018.
 5. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminach:

– edycja wiosna/lato od 05.04.2017 do 15.08.2017.

– edycja jesień/zima od 01.09.2017 do 30.03.2018.

 1. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar Podhala – krainy geograficznej na południu Polski ograniczonej od północy Pasmem Podhalańskim, od wschodu rzeką Białką, od południa rzeką Białką, a od zachodu Orawą.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2

Cele Konkursu

 1. Celem Konkursu jest:
  1. propagowanie i rozwój sztuki fotografii w Polsce;
  2. promocja „Magicznego Podhala” – naturalnego otoczenia BUKOVINA Resort, poprzez utworzenie ogólnodostępnego wirtualnego albumu Podhala (http://www.poznajpodhale.pl);
  3. promocja rodzimej kultury oraz przybliżenie konsumentom filozofii marki BUKOVINA Resort: POZNAJ WŁASNĄ NATURĘ;
  4. utworzenie drukowanego albumu „Poznaj Podhale”;
  5. organizacja wyjątkowej wystawy fotograficznej „Poznaj Podhale”;
  6. zachowanie góralskiej tradycji.
 • 3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
 2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
 3. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
 4. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w § 3 pkt. 2, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki dotyczące licencji do zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
 5. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 6. Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
 7. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści fotograficy, absolwenci wyższych szkół artystycznych i amatorzy, którzy spełnią warunki udziału określone w Regulaminie.
 • 4

Kategorie konkursowe i zgłoszenia

 1. Przedmiotem Konkursu są  zdjęcia, zgłoszone przez Uczestnika, które Uczestnik kwalifikuje do jednej lub kilku kategorii, spełniające wymagania opisane w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Zdjęciami”).
 2. Konkurs opiera się na temacie przewodnim „Magia Podhala”, którego interpretacja jest dowolna, i organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
  1. Przyroda
  2. Tradycja
  3. Zabawa
  4. Sport

Nadesłane Zdjęcia powinny prezentować urodę oraz specyfikę podhalańskiej ziemi.

Aby wziąć udział w Konkursie należy nadesłać od jednego do czterech Zdjęć, których tematyka wiąże się z którąś z wymienionych wyżej kategorii tematycznych. Uczestnik może wysłać maksymalnie cztery zdjęcia, mogą to być zdjęcia w jednej,  określonej kategorii lub w różnych zaproponowanych przez Organizatora kategoriach. Uczestnik może wysłać Zdjęcie w kategorii Krajobraz może obrazować np. piękno i wyjątkowość górskiego pejzażu. Zdjęcie w kategorii Tradycja może stanowić rejestrację np. podhalańskich świąt, zwyczajów, tradycyjnych potraw, strojów czy architektury. Zdjęcie w kategorii Zabawa może ukazywać np. bogatą i oryginalną kulturę ludową z szeregiem całorocznych wydarzeń, jak letnie Sabałowe Bajania, zimowy Karnawał Góralski, koncerty lokalnych góralskich kapel, ogniska, polo na śniegu, kulig. Zdjęcie w kategorii Sport może  prezentować Podhale np. jako idealną  przestrzeń do pieszych wycieczek, narciarstwa, biegania, przejażdżek rowerowych, nordic walkingu, skateboardingu czy wspinaczek.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem strony internetowej http://www.poznajpodhale.pl(zakładka „Weź udział w konkursie”),   zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Aby zgłoszenie Uczestnika zostało zakwalifikowane do Konkursu, musi zawierać:
  1. zdjęcie zapisane w formacie JPG w rozmiarze do 2MB (należy zachować oryginalny plik źródłowy na wypadek druku w albumie „Poznaj Podhale”). 
  2. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 800 pixeli
  3. Zdjęcie powinno mieć nie mniej, niż 72 dpi
  4. imię i nazwisko autora (Uczestnika Konkursu)
  5. adres e-mail autora zdjęcia (Uczestnika Konkursu)
  6. w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych Uczestnika, zgłoszenie powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w § 3 pkt. 2 i § 3 pkt. 4. Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę mailową konkurs@bukovina.pl lub drogą pocztową na adres: Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o . ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska z dopiskiem: Konkurs Poznaj Podhale.
 3. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Zgłoszenia konkursowe nie mogą również zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów Zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji Zdjęcia.
 5. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego imię i nazwisko zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy zgłoszeniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 7. Wybrane zdjęcia nadesłane do Konkursu są publikowane na stronie http://www.poznajpodhale.pl w wirtualnym albumie Poznaj Podhale.
 8. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych Zdjęć oraz że wszystkie osoby widniejące na Zdjęciach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie i rozpowszechnienie, zgodnie z prawem do ochrony wizerunku;
  2. zgadza się na opublikowanie Zdjęć na stronie http://www.poznajpodhale.plw czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu;
  3. zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie Zdjęć, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w § 4 pkt. 10a ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
 9. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 10. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie cztery Zdjęcia w ramach kategorii tematycznych wymienionych w § 4 pkt. 2. Nadesłane przez uczestników zdjęcia będą publikowane anonimowo, co tydzień, w trakcie trwania konkursu, w internetowym albumie Poznaj Podhale na stronie internetowej konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych fotografii. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania Zdjęcia do innej kategorii, niż wybrana przez Uczestnika, bez porozumienia z Uczestnikiem, w przypadku uznania, że Zdjęcie pasuje do innej kategorii tematycznej.
 12. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • 5

Ocena zgłoszeń konkursowych

 1. Wszystkie Zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. W skład Jury wchodzą:
  1. Martyna Wojciechowska
  2. Tomasz Tomaszewski
  3. Marcin Kin
  4. Grzegorz Kapla
 2. Jury dokonuje oceny nadesłanych Zdjęć po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność kadru oraz technikę wykonania fotografii.
 3. Konkurs składa się z dwóch edycji:

– wiosna/lato trwającej od 05.04.2017 do 15.08.2017.

– jesień/zima trwającej od 01.09.2017 do 30.03.2018.

Na zakończenie każdej z edycji zostanie wyróżnionych 12 fotografii, po 3 w każdej z kategorii. Spośród 12 wyróżnień Jury wyłoni 3 zwycięskie fotografie, którym przyznane zostaną odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

Uczestnicy, których Zdjęcia zostaną nagrodzone w Konkursie (zwani dalej: „Laureatami”) zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

 1. Laureaci mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o wygranej w Konkursie, o przesłanie na adres mailowy Organizatora konkurs@bukovina.pl plików cyfrowych  nagrodzonych Zdjęć, jeśli Zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.
  1. W przypadku wysyłki plików cyfrowych należy uwzględnić następującą specyfikację:
   1. Format: JPG (najmniejsza kompresja/najlepsza jakość)
   2. ii.Kolory w standardzie: RGB
   3. iii.Rozdzielczość: min 300 DPI

Nieprzesłanie pliku cyfrowego nagrodzonego Zdjęcia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania maila, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

 1. Spomiędzy zgłoszonych do Konkursu Zdjęć Jury przyzna na koniec każdej edycji: 12 wyróżnień, po 3 w każdej z kategorii tematycznych wymienionych w § 4 pkt.2. Spośród 12 wyróżnień Jury wyłoni 3 zwycięskie fotografie, którym przyznane zostaną odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
  1. 1 miejsce spośród wszystkich kategorii tematycznych w każdej z edycji konkursu
  2. 2 miejsce spośród wszystkich kategorii tematycznych w każdej z edycji konkursu
  3. 3 miejsce spośród wszystkich kategorii tematycznych w każdej z edycji
  4. 12 wyróżnień w każdej z edycji konkursu.
 2. Jury wyłoni Laureatów do dnia:

– 29.08.2017 w edycji wiosna/lato

– 14.04.2018 w edycji jesień/zima

 1. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji.
 2. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w komunikatach prasowych posługując się imieniem i nazwiskiem  Laureatów, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
 • 6

Nagrody

 1. Laureaci otrzymają od Organizatora następujące nagrody:
  1. Za 1 miejsce w danej edycji konkursu:

– aparat fotograficzny  SONY Alpha a7 II

–  publikację nagrodzonego zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale

–  udział w wystawie Poznaj Podhale.

  1. Za 2 miejsce w danej edycji konkursu:

– weekendowy pobyt w Hotelu HARNAŚ dla dwóch osób

–  publikacja nagrodzonego zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale

–  udział w wystawie Poznaj Podhale

  1. Za 3 miejsce w danej edycji konkursu:

– voucher VIP uwzględniający całodzienne korzystanie z atrakcji  Term BUKOVINA dla dwóch osób

–  publikacja nagrodzonego zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale

–  udział w wystawie Poznaj Podhale

 1. Wyróżnienia: 

–  publikacja nagrodzonego zdjęcia w drukowanym albumie Poznaj Podhale

–  udział w wystawie Poznaj Podhale

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu, tj. 21.04.2018.
 2. Nagroda dla Laureatów zostanie dostarczona 15 maja 2018. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych Organizator może wymagać  pisemnego potwierdzenia przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby. Koszt przekazania nagrody ponosi Organizator.
 3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu..
 6. Laureat otrzyma także nagrodę dodatkową w postaci środków pieniężnych na pokrycie podatku od nagrody głównej, która będzie podlegała pobraniu na poczet należnego podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będzie wydawana Laureatowi.  Laureat zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi wszelkich danych, niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań podatkowych, a w szczególności:

– Numeru PESEL;

– Adresu oraz nazwy właściwego dla Laureata urzędu skarbowego,

w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej od organizatora konkursu. Nieprzekazanie ww. danych Organizatorowi oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 • 7

Prawa autorskie i inne

 1. Zdjęcie musi być pracą własną Uczestnika Konkursu, nie przedstawianą  wcześniej na innych konkursach. Poprzez zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do Zdjęcia. Jednocześnie Uczestnik Konkursu oświadcza, że Zdjęcie nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw do Zdjęcia. Zdjęcie nie jest w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Uczestnik Konkursu posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zdjęcia.
 2. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu Zdjęciem, w szczególności z tytułu:
 3. naruszenia przysługujących jej autorskich praw osobistych lub majątkowych do Zdjęcia,
 4. naruszenia jej dóbr osobistych,
 5. naruszenia przysługujących jej innych praw do Zdjęcia,

Organizator informuje Uczestnika Konkursu o tym fakcie, a Uczestnik Konkursu zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Ponadto Uczestnik Konkursu poniesie wszelkie koszty z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej przez korzystanie przez Organizatora ze Zdjęcia.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadsyłanych Zdjęć.
 2. W przypadku stwierdzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zdjęcia Uczestnika.
 3. Z chwilą zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania ze Zdjęcia w celach promowania Konkursu (w tym po jego zakończeniu) – według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 6 poniżej oraz upoważnia Organizatora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Zdjęcia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę w szczególności na wykorzystanie jego Zdjęcia w sposób wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Organizator ma prawo do upoważnienia innej osoby do korzystania ze Zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.
 4. Ww. licencja obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
 5. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
 6. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
 7. c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) – publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania, i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie lub Intranecie,
 8. d) wykorzystywanie Zdjęcia do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, Intranecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji lub reklam;
 9. e) wprowadzanie Zdjęcia w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Zdjęcia w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia.

Ponadto Organizator jest upoważniony do tworzenia utworów zależnych (dowolne modyfikacje i przekształcenia według uznania Organizatora) bądź zlecenia ich tworzenia podmiotom trzecim oraz dalszego przenoszenia nabytych na jej podstawie praw, a także korzystania i rozrządzania powstałymi utworami zależnymi.

Uczestnik Konkursu zrzeka się sprawowania nadzoru autorskiego – w zakresie sposobu zamieszczenia Zdjęć w drukowanym albumie „Poznaj Podhale” oraz w zakresie wyglądu tego albumu, oraz w zakresie sposobu prezentacji Zdjęć podczas wystawy fotograficznej „Poznaj Podhale”.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie ze Zdjęcia przez Organizatora z pominięciem wskazania nazwiska i imienia lub jakichkolwiek innych danych Uczestnika Konkursu – w zakresie zamieszczenia Zdjęcia  w ogólnodostępnym wirtualnym albumie Podhala (http://www.poznajpodhale.pl).

 • 8

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do, niezależnego od postępowania reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko osoby składającej reklamację
  2. Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem
  3. Treść żądania
  4. Adres korespondencyjny
  5. Podpis reklamującego.
 3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Reklamacja, „Poznaj Podhale”.
 4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje będą wysyłane listem poleconym nie później, niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.poznajpodhale.pl.
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowane zostaną odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych, jak i dla celów marketingowych związanych z ofertami BUKOVINA Resort oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2017.

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2